OpenJudge

e1:判断一个整数的奇偶性

提交人 结果 内存 时间 代码长度 语言 提交时间
一篇诗,一斗酒,一曲长歌,一剑天涯 Wrong Answer 152kB 0ms 104 B G++ 17.5.7
一篇诗,一斗酒,一曲长歌,一剑天涯 Wrong Answer 152kB 0ms 100 B G++ 17.5.7
沈慧 Wrong Answer 152kB 0ms 117 B G++ 17.2.13
อััััััััััััััััััั Wrong Answer 152kB 3ms 137 B G++ 17.1.24
newborn Wrong Answer 152kB 0ms 124 B GCC 17.1.16
newborn Wrong Answer 152kB 0ms 128 B GCC 17.1.16
王俊凯(不要被爱情蒙蔽了双眼)(刘贝他爹(牛肉串) Wrong Answer 152kB 1ms 139 B G++ 16.12.10
王俊凯(不要被爱情蒙蔽了双眼)(刘贝他爹(牛肉串) Wrong Answer 152kB 2ms 135 B G++ 16.12.10
孔辉 Wrong Answer 152kB 0ms 139 B G++ 16.12.2
孔辉 Wrong Answer 152kB 1ms 125 B G++ 16.12.2
surufa Compile Error 138 B GCC 16.11.17
surufa Wrong Answer 152kB 1ms 181 B GCC 16.11.17
surufa Compile Error 180 B GCC 16.11.17
surufa Wrong Answer 152kB 3ms 157 B GCC 16.11.17
surufa Wrong Answer 152kB 2ms 169 B GCC 16.11.17
余远虎 Wrong Answer 152kB 0ms 142 B G++ 16.11.10
杨白玲 Wrong Answer 152kB 0ms 124 B G++ 16.10.27
杨白玲 Wrong Answer 152kB 0ms 124 B G++ 16.10.27
撒陈聪 Compile Error 140 B G++ 16.10.27
白佳伟 Wrong Answer 152kB 0ms 168 B G++ 16.10.20

统计

结果 提交次数
Wrong Answer 44
Compile Error 12
Runtime Error 1