OpenJudge

3:与指定数字相同的数的个数

提交人 结果 内存 时间 代码长度 语言 提交时间
อััััััััััััััััััั Accepted 200kB 0ms 193 B G++ 17.4.26
อััััััััััััััััััั Wrong Answer 200kB 7ms 178 B G++ 17.4.26
อััััััััััััััััััั Wrong Answer 184kB 0ms 174 B G++ 17.4.26
อััััััััััััััััััั Runtime Error 128kB 1ms 172 B G++ 17.1.24
朱智勇(MorE) Accepted 200kB 0ms 214 B G++ 16.12.19
孙能班 Accepted 200kB 0ms 276 B G++ 16.12.1
陈俊宇sb Accepted 200kB 1ms 215 B Pascal 16.11.17
陈俊宇sb Wrong Answer 200kB 1ms 206 B Pascal 16.11.17
陈晗 Accepted 200kB 0ms 212 B G++ 16.11.3
曹锦秀 Accepted 200kB 0ms 205 B G++ 16.11.2
崔同芬 Accepted 200kB 0ms 302 B G++ 16.11.2
普照淇 Accepted 200kB 0ms 311 B G++ 16.10.30
陆林燕 Accepted 200kB 0ms 314 B G++ 16.10.27
杨白玲 Accepted 200kB 0ms 225 B G++ 16.10.27
李代雄 Accepted 200kB 0ms 304 B G++ 16.10.27
白佳伟 Accepted 200kB 0ms 228 B G++ 16.10.24
段文圣 Accepted 200kB 0ms 301 B G++ 16.10.24
段文圣 Wrong Answer 200kB 0ms 293 B G++ 16.10.24
陈选里 Accepted 200kB 0ms 291 B G++ 16.10.24
陈选里 Compile Error 300 B G++ 16.10.24

统计

结果 提交次数
Accepted 58
Wrong Answer 24
Compile Error 8
Runtime Error 2